O Nas

GIEŁDA KWIATÓW w Częstochowie jest największym i najlepiej zorganizowanym rynkiem kwiatów ciętych, roślin doniczkowych, akcesoriów ogrodniczych, upominków i zniczy w regionie częstochowskim.

Uczestnikami Giełdy jest ponad 400 ogrodników z Częstochowy, okolic Częstochowy oraz powiatów : kłobuckiego, lublinieckiego, oleskiego, myszkowskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego i piotrkowskiego.

Giełda Kwiatów w Częstochowie charakteryzuje się konkurencyjnymi, w stosunku do innych giełd kwiatowych, cenami kwiatów ciętych, roślin doniczkowych i szkółkarskich. Atrakcyjność Giełdy Kwiatów w Częstochowie zwiększa duży wybór dodatków ozdobnych, artykułów zaopatrzeniowych dla ogrodnictwa, elementów architektury ogrodowej oraz artykułów pamiątkarskich i zniczy.

Niekwestionowanym walorem Giełdy Kwiatów w Częstochowie jest funkcjonalnie urządzony plac na którym się odbywa, oraz dobra organizacja sprzedaży.

Administratorem Giełdy Kwiatów w Częstochowie jest Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Częstochowie, która oferuje do wynajęcia zwłaszcza dla firm ogrodniczych, funkcjonalne powierzchnie biurowe, magazyny, chłodnie oraz place manewrowe.

Elektroniczny sytem wjazdowy

Na placu Giełdy Kwiatów obowiązuje elektroniczny system wjazdów. Każdy klient który korzysta z giełdy rano, tj. od godz. 3.30 do godz. 7.00 powinien zaopatrzyć się w kartę elektroniczną  umożliwiającą wjazd I. lub III. bramą (od ul. Radomskiej).

Karty wydaje biuro giełdy znajdujące się przy środkowej ( II. ) bramie za kaucją 40,- zł.
Przy ewentualnym zwrocie  karty, kaucja podlega zwrotowi. Klienci, którzy nie muszą lub nie chcą korzystać z giełdy rano, karty nie potrzebują, bowiem o godz 7.00  system jest wyłączany i wjazd na plac giełdy jest dla wszystkich wolny. Przed godziną 7.00 wjazd na plac Giełdy bez karty elektronicznej jest możliwy za jednorazową opłatą 7 zł.

System został wprowadzony w celu ułatwienia korzystania z giełdy, m.in. przez bardziej racjonalne zagospodarowanie miejsc parkingowych.

Informujemy ponadto, że wyjazd z placu giełdy możliwy jest tylko dwoma bramami znajdującymi się od strony ul. Gminnej.

R E G U L A M I N
obowiązujący na placu hurtowej sprzedaży artykułów ogrodniczych przy
ul. Radomskiej w Częstochowie

I. Przepisy ogólne – wspólne dla sprzedawców i klientów.

1. Stosowaną w Regulaminie zwyczajową nazwę ?giełda kwiatów? lub ?giełda? należy rozumieć jako hurtowa sprzedaż artykułów ogrodniczych.

2. Właściciel i zarazem administrator giełdy – Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo -Pszczelarska w Częstochowie – zwana jest w niniejszym Regulaminie właścicielem.

3. Wdrażany elektroniczny system kontroli wjazdów na plac giełdy wymaga od sprzedawców i klientów posługiwania się kartą elektroniczną, zwaną w tym Regulaminie kartą.

4. Koszt karty wynosi 40,- zł i ma charakter kaucji, tzn. wraz z ustaniem najmu (w przypadku sprzedawców ) lub zaprzestania zakupów ( w przypadku klientów) właściciel odkupi kartę za tą samą cenę.

5. Giełda Kwiatów funkcjonuje    w każdy poniedziałek , środę i piątek oraz dodatkowo ( po uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem Ogrodników i Kupców) w te dni kiedy popyt i podaż artykułów ogrodniczych uzasadniają prowadzenie handlu.

6. Giełda jest czynna :
– w sezonie letnim ( 1 maja – 31 października ) od godz. 3.30
– w sezonie zimowym ( 1 listopada – 30 kwietnia ) od godz. 4.30

7. Na placu giełdy obowiązuje ruch 1 – kierunkowy (oprócz strefy między dwoma bramami wyjazdowymi):
wjazd tylko od ul. Radomskiej  ( 3 bramy )
wyjazd tylko w ul. Gminną  ( 2 bramy ).

8. Zapory w bramach wyjazdowych otwierają się automatycznie przed zbliżającym się samochodem.

9. Przejścia dla pieszych znajdują się obok każdej zapory (szlabanu). Zabrania się przechodzenia i przebywania w polu działania zapór (szlabanów).

10. Zabrania się prowadzenia sprzedaży jakichkolwiek artykułów poza strefami do tego przeznaczonymi. W szczególności niedopuszczalne jest prowadzenie sprzedaży:

– na miejscach parkingowych,

– w bezpośrednim sąsiedztwie pawilonów i hal,

– w obrębie ciągów komunikacyjnych ( drogi wewnętrzne, przejścia ).

11. Bez osobnego zezwolenia właściciela zabrania się na placu giełdy handlu obnośnego.

12. Każdy użytkownik może, po zgłoszeniu właścicielowi, korzystać z radiowęzła i tablicy ogłoszeń. Zabrania się rozpowszechniania informacji mogących kogokolwiek narazić na szkodę.

13. Wszyscy użytkownicy placu giełdy (sprzedawcy i klienci) zobowiązani są do utrzymywania porządku, czystości oraz przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

II. Przepisy dotyczące tylko sprzedawców.

1. Każdy sprzedawca, który umówił się z właścicielem na korzystanie z placu giełdy (zawarł umowę najmu lub -w przypadku sprzedawców sezonowych – zapłacił fakturę VAT) zobowiązany jest do zakupu od właściciela elektronicznej karty wjazdu.

2. Zapora wjazdowa (szlaban) jest uruchamiana kartą.

3. Karta umożliwia wjazd na plac giełdy w okresie za który dokonano opłaty.

4. Jednorazowo (bez karty) na plac giełdy sprzedawca może wjechać wyłącznie bramą nr 2 ( środkową) po dokonaniu stosownej opłaty ( na podstawie cennika ).

5. W dni funkcjonowania giełdy plac jest zamknięty od północy (godz. 0.00) do godz.3.00 (w sezonie letnim) lub 400 (w sezonie zimowym). Oznacza to, że sprzedawcy mogą wjechać na plac giełdy pół godziny przed jej otwarciem określonym w pkt I/6.

6. Sprzedawców obowiązuje zasada:  każdemu przedmiotowi najmu przyporządkowana jest jedna karta. W przypadku, gdy sprzedawca ma potrzebę wjazdu do jednego przedmiotu najmu dwoma samochodami, wykupuje dodatkową kartę (kaucja plus opłata zgodnie z cennikiem).

7. Sprzedawcom – użytkownikom pawilonów zabrania się parkowania samochodów w obrębie ciągów komunikacyjnych ( drogi wewnętrzne, przejścia).

8. Zabrania się sprzedawcom parkowania samochodów na zewnętrznej zatoce parkingowej ( ul. Radomska). Te miejsca parkingowe przeznaczone są wyłącznie dla klientów.

9. Najmowane miejsce sprzedaży nie zajęte w danym dniu giełdowym przez Najemcę do godz. 6.00 może być w tym samym dniu udostępnione innemu sprzedawcy.

10. Zamiar przerwy w korzystaniu z giełdy (dłuższej niż jeden miesiąc) Najemca winien osobiście zgłosić Kierownikowi Giełdy (zaniechanie tego spowoduje utratę uprawnień wynikających z § 4 umowy).

11. Czynsze określone w umowach najmu uwzględniają do 14- tu giełd w miesiącu.

12. W czasie giełdy zabrania się wjazdu na plac samochodów o ładowności powyżej 3 ton z dostawą towarów (zaopatrzenie).

III. Przepisy dotyczące tylko Klientów

1. Klienci mogą wjeżdżać na plac giełdy wyłącznie bramami 1 i 3 (od ul. Radomskiej).

2. Elektroniczny system wjazdów w czasie giełdy jest wyłączany o godz. 7.00 co oznacza, że od tej godziny do końca giełdy wjazd na plac jest wolny.

3. Klient, który nie dysponuje kartą, przed godziną 7.00 może wjechać na plac giełdy wyłącznie bramą nr 1 po dokonaniu jednorazowej opłaty.

Zarząd
Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo -Pszczelarskiej z siedzibą w Częstochowie

Regulamin został zatwierdzony po konsultacji ze Stowarzyszeniem Ogrodników i Kupców prowadzących działalność na Giełdzie Kwiatów i obowiązuje z dniem 1 stycznia 2009 r. Zmiany regulaminu zostały wprowadzone po konsultacji ze Stowarzyszeniem i obowiązują od 1 lutego 2013