1. Stosowaną w Regulaminie zwyczajową nazwę „giełda kwiatów” lub „giełda” należy rozumieć jako hurtowa sprzedaż artykułów ogrodniczych.

2. Właściciel i zarazem administrator giełdy – Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo -Pszczelarska w Częstochowie – zwana jest w niniejszym Regulaminie właścicielem.

3. Wdrażany elektroniczny system kontroli wjazdów na plac giełdy wymaga od sprzedawców i klientów posługiwania się kartą elektroniczną, zwaną
w tym Regulaminie kartą.

4. Koszt karty wynosi 40 zł i ma charakter kaucji, tzn. wraz z ustaniem najmu (w przypadku sprzedawców ) lub zaprzestania zakupów ( w przypadku klientów) właściciel odkupi kartę za tą samą cenę.

5. Giełda Kwiatów funkcjonuje w każdy poniedziałek, środę i piątek oraz dodatkowo ( po uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem Ogrodników i Kupców)
w te dni kiedy popyt i podaż artykułów ogrodniczych uzasadniają prowadzenie handlu.

6. Giełda jest czynna :
– w sezonie letnim ( 1 maja – 31 października ) od godz. 3.30
– w sezonie zimowym ( 1 listopada – 30 kwietnia ) od godz. 4.30

7. Na placu giełdy obowiązuje ruch 1 – kierunkowy (oprócz strefy między dwoma bramami wyjazdowymi):
wjazd tylko od ul. Radomskiej  ( 3 bramy )
wyjazd tylko w ul. Gminną  ( 2 bramy ).

8. Zapory w bramach wyjazdowych otwierają się automatycznie przed zbliżającym się samochodem.

9. Przejścia dla pieszych znajdują się obok każdej zapory (szlabanu). Zabrania się przechodzenia i przebywania w polu działania zapór (szlabanów).

10. Zabrania się prowadzenia sprzedaży jakichkolwiek artykułów poza strefami do tego przeznaczonymi. W szczególności niedopuszczalne jest prowadzenie sprzedaży:

– na miejscach parkingowych,

– w bezpośrednim sąsiedztwie pawilonów i hal,

– w obrębie ciągów komunikacyjnych ( drogi wewnętrzne, przejścia ).

11. Bez osobnego zezwolenia właściciela zabrania się na placu giełdy handlu obnośnego.

12. Każdy użytkownik może, po zgłoszeniu właścicielowi, korzystać z radiowęzła i tablicy ogłoszeń. Zabrania się rozpowszechniania informacji mogących kogokolwiek narazić na szkodę.

13. Wszyscy użytkownicy placu giełdy (sprzedawcy i klienci) zobowiązani są do utrzymywania porządku, czystości oraz przestrzegania przepisów BHP
i p.poż.