1. Każdy sprzedawca, który umówił się z właścicielem na korzystanie z placu giełdy (zawarł umowę najmu lub -w przypadku sprzedawców sezonowych – zapłacił fakturę VAT) zobowiązany jest do zakupu od właściciela elektronicznej karty wjazdu.

2. Zapora wjazdowa (szlaban) jest uruchamiana kartą.

3. Karta umożliwia wjazd na plac giełdy w okresie za który dokonano opłaty.

4. Jednorazowo (bez karty) na plac giełdy sprzedawca może wjechać wyłącznie bramą nr 2 ( środkową) po dokonaniu stosownej opłaty ( na podstawie cennika ).

5. W dni funkcjonowania giełdy plac jest zamknięty od północy (godz. 0.00) do godz. 3.00 (w sezonie letnim) lub 4.00 (w sezonie zimowym). Oznacza to, że sprzedawcy mogą wjechać na plac giełdy pół godziny przed jej otwarciem określonym w pkt I/6.

6. Sprzedawców obowiązuje zasada:  każdemu przedmiotowi najmu przyporządkowana jest jedna karta. W przypadku, gdy sprzedawca ma potrzebę wjazdu do jednego przedmiotu najmu dwoma samochodami, wykupuje dodatkową kartę (kaucja plus opłata zgodnie z cennikiem).

7. Sprzedawcom – użytkownikom pawilonów zabrania się parkowania samochodów w obrębie ciągów komunikacyjnych ( drogi wewnętrzne, przejścia).

8. Zabrania się sprzedawcom parkowania samochodów na zewnętrznej zatoce parkingowej ( ul. Radomska). Te miejsca parkingowe przeznaczone
są wyłącznie dla klientów.

9. Najmowane miejsce sprzedaży nie zajęte w danym dniu giełdowym przez Najemcę do godz. 6.00 może być w tym samym dniu udostępnione innemu sprzedawcy.

10. Zamiar przerwy w korzystaniu z giełdy (dłuższej niż jeden miesiąc) Najemca winien osobiście zgłosić Kierownikowi Giełdy (zaniechanie tego spowoduje utratę uprawnień wynikających z § 4 umowy).

11. Czynsze określone w umowach najmu uwzględniają do 14- tu giełd w miesiącu.

12. W czasie giełdy zabrania się wjazdu na plac samochodów o ładowności powyżej 3 ton z dostawą towarów (zaopatrzenie).

III. Przepisy dotyczące tylko Klientów

1. Klienci mogą wjeżdżać na plac giełdy wyłącznie bramami 1 i 3 (od ul. Radomskiej).

2. Elektroniczny system wjazdów w czasie giełdy jest wyłączany o godz. 7.00 co oznacza, że od tej godziny do końca giełdy wjazd na plac jest wolny.

3. Klient, który nie dysponuje kartą, przed godziną 7.00 może wjechać na plac giełdy wyłącznie bramą nr 1 po dokonaniu jednorazowej opłaty.

Zarząd
Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej z siedzibą w Częstochowie

Regulamin został zatwierdzony po konsultacji ze Stowarzyszeniem Ogrodników i Kupców prowadzących działalność na Giełdzie Kwiatów i obowiązuje z dniem 1 stycznia 2009 r. Zmiany regulaminu zostały wprowadzone po konsultacji ze Stowarzyszeniem i obowiązują od 1 lutego 2013